/* */

របៀបរើប៉ុងមុខត្រាក់ទ័រ (ផ្គុំផ្កាល្ពៅ និងជង្គង់) | How To Repair Tractorវីដេអូមួយនេះមានអត្ថប្រយោជន៍ណាស់សម្រាប់បងប្អូនដែលទើបតែប្រើប្រាស់ជាមួយនឹងត្រាក់ទ័រ ហើយវីដេអូមួយនេះជាសកម្មភាពនៃការរើប៉ុងមុខទាំងមូលរបស់ត្រាក់ទ័រគូបូតា m៦០៤០

របៀបរើប៉ុងមុខត្រាក់ទ័រ (ផ្គុំផ្កាល្ពៅ និងជង្គង់) | How To Repair Tractor

#tractor #fix #kubota

One comment

  1. សួស្តីបង ផាលភ្ជួរត្រាក់ទ័រ m6040 ៤ទៅ៥នាទីញាក់ម្តងតែញាក់មិនខ្លាំងទេ តើយើងគួរតែជួសជុលវាដែរអត់

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *