/* */

මහන මැශින් මෝටරයේ ෆුට් පැටල් එක ගොඩ ගමු. how to repair machine motor foot patal. electronicwithtechමගේ Channel එකේ බලා ගන්න පුළුවන් වන්නේ youtube කරන අයට අවශ්‍ය video හා electronic projects. එමෙන්ම තාක්ෂණය සමඟ මිශ්‍ර වු videos

▶️ home made studio mic video ▶️ 👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇 https://youtu.be/9ijyOApGTns

▶️multimeter unboxing video ▶️ 👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇 https://youtu.be/N-UjlWlPOuY

▶️soldering iron and tip review▶️ 👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇 https://youtu.be/wNsvB4jkN7A

MY CHANNEL 📱📱📱📱📱📱📱📱 https://youtube.com/channel/UCx1et3dEjfySA0sshaHAuYg

THANKS FOR WATCHING OUR VIDEOS ❤❤▶️▶️▶️▶️▶️▶️▶️▶️▶️▶️▶️

#moters #machine #repair #sinhala

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *