/* */

Dragon Blood Warrior – นักรบเลือดมังกร R18+ เล่ม1-16 จบ

ไอว่าเป็นผู้สืบสายเลือดนักรบเลือดมังกรจากจักรวรรดิฮาสและเป็นทายาทของตระกูลโฮลเซอร์ แต่ระหว่างการตรวจสอบยีนกลับเกิดปฏิกิริยาที่ผิดปกติขึ้น…อาจเนื่องมาจากพลังฉีที่เกิดจากเทคนิคทางเพศที่เขาเรียนมาระหว่างที่อยู่ในจักรวรรดิอีสต์ สามารถเอาชนะการการตรวจสอบยีนที่ดำเนินการโดยรูธ หนึ่งในกรรมการคณะตรวจสอบ
ราชินีโซเฟีย ต้องการที่จะรักษาดุลอำนาจระหว่างสองตระกูลใหญ่ เพื่อให้บรรลุถึงวัตถุประสงค์ดังกล่าว จึงจัดให้มีการแต่งงานระหว่างไอว่ากับดอลลี่ ลูกสาวของตระกูลเฮอร์แมน แม้ว่าตระกูลเฮอร์แมนจะขัดขวาง แต่หลังจากชนะใจพี่สาวของดอลลี่ ลูกสาวคนที่สี่ของตระกูลเฮอร์แมน ทุกอย่างก็คลี่คลายดีขึ้น
ในอีกด้านหนึ่ง มาร์กาเร็ต แม่เลี้ยงของเขาก็ลุ่มหลงในตัวเขา ถึงแม้ว่าเขาจะไม่อยากทรยศพ่อของเขา เขาก็ไม่อาจต้านทานได้
…ชีวิตของไอว่าดูเหมือนกับจะมีอีกเส้นทางให้ก้าวเดินไปข้างหน้า!

เล่ม 1 https://clk.ink/K13ZYp
เล่ม 2 https://clk.ink/Qgs0Bn
เล่ม 3 https://clk.ink/TeSIb1
เล่ม 4 https://clk.ink/hg3MPSvY
เล่ม 5 https://clk.ink/Xur2n
เล่ม 6 https://clk.ink/BgoDPN
เล่ม 7 https://clk.ink/RvibnkHW
เล่ม 8 https://clk.ink/OXyf
เล่ม 9 https://clk.ink/Bu2NSCpG
เล่ม 10 https://clk.ink/T7Hvxvo

เล่ม 11 https://clk.ink/zbs2
เล่ม 12 https://clk.ink/T8Ef
เล่ม 13 https://clk.ink/U6Q7u8
เล่ม 14 https://clk.ink/kNK6
เล่ม 15 https://clk.ink/EeMxemXA
เล่ม 16 https://clk.ink/EGrsNXV

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *