/* */

สองชาติภพ หกคู่ครอง PDF

โบตั๋นร่วงโรยรา สัญญาขาดสะบั้น ปิ่นหยกแตกสลาย ชั่วนิรันดร์เพียงคำลวง…
เหลียนกุ้ยถิง เกิดมาพร้อมรอยแดงรอบวงนิ้วก้อย หกเส้นชะตา หกคู่ครอง หกบุรุษ ผู้เคยพันผูกสาบานรัก สืบเนื่องกันมาตั้งแต่ชาติภพก่อน
ทว่ามีเพียงหนึ่งบุรุษที่มีพันธสัญญารักลึกซึ้งเเละเเค้นฝังแน่น นั่นคือ เว่ยหย่งหนาน คนรักในปัจจุบัน เเละอดีตคู่ครองคนที่หกที่ทรยศรักจนเป็นเหตุให้นางสิ้นชีพ
มาภพนี้นางปรารถนาเพียงหนึ่งบุรุษเคียงใจ หนึ่งคู่ครอง หนึ่งรักนิรันดร์ ทางเดียวที่สวรรค์มอบให้คือรอคอยหกชายกลับมาเกิดใหม่ในชาตินี้ เพื่อถอนคำสาบาน ปลดชะตาหกคู่ครอง
แล้วนางจะถอนคำสาบานทั้งหกได้ครบหรือไม่ ความแค้นในตัวบุรุษผู้นั้นจะมลายหายไปเมื่อไร จะเร็วหรือช้าคงขึ้นอยู่กับกรรมเเละวาสนานำพา

Download

Download2

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *