/* */

The Book Eating Magician 1-400 จบ

เรื่องย่อ
[เวทย์สายฟ้าขั้นต้นได้ถูกกลืนกินแล้ว]ความเข้าใจเวทย์ของคุณสูงมาก จอมเวทย์ที่ไม่เคยมีมาก่อนในประวัติศาสตร์ จอมเวทย์ผู้ที่จะกินหนังสือทุกเล่มบนโลก ได้ปรากฏตัวขึ้นแล้ว

001-400 จบ https://clk.ink/A8qGfWI

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *